Disclaimer voor www.eurekahuis.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.eurekahuis.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door EurekaHuis. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EurekaHuis is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij EurekaHuis.

Geen garantie op juistheid

Voor de inhoudelijke informatie en prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met EurekaHuis te mogen claimen of te veronderstellen.

EurekaHuis streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie, specificaties, getoonde afbeeldingen en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze inhoud te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. EurekaHuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Privacy statement

We verwerken persoonsgegevens, daarbij nemen we privacy serieus en doen we er alles aan om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen. Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn we gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. We houden een register bij dat de Autoriteit Persoonsgegevens op ieder gewenst moment kan inzien.

 

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?

Website
Op onze website vindt u informatie over onze kennis over gebiedsontwikkeling en over gebieden die wij ontwikkelen. We meten het gebruik van onze websites, zodat we deze informatie steeds verder kunnen verbeteren. We verwerken bijvoorbeeld gegevens over het aantal bezochte pagina’s en hoe lang u daarop blijft. Daarnaast geeft surf- en klikgedrag ons inzicht onderwerpen waarvoor de meeste belangstelling is. Hierover vertellen we meer op onze cookiepagina.

Nieuwsbrief
Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan gebruiken we uw e-mailadres om nieuwsbrieven toe te sturen. Wij meten het leesgedrag van de nieuwsbrieven en het verkeer van nieuwbrieven naar onze website. Zo kunnen we onze informatievoorziening steeds verder verbeteren. U kunt uw aanmelding voor een nieuwsbrief altijd opzeggen. Ook is het mogelijk om uw gegevens uit onze systemen te laten verwijderen. Uw aanmelding voor de nieuwsbrief opzeggen of uw gegevens uit onze systemen laten verwijderen kan door te kiezen voor ‘Afmelden’ in de footer van de nieuwsbrieven. 

Social media
We meten het verkeer van en naar social media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Dit doen we om onze informatievoorziening via de verschillende kanalen steeds verder te verbeteren. 

Fotografie en video
Het komt regelmatig voor dat we gebeurtenissen vastleggen en erover publiceren in de media. Nodigen wij u uit voor zo’n gebeurtenis, dan kan het zijn dat er foto’s of video’s worden gemaakt voor artikelen, social media of onze websites. Wij besteden veel aandacht aan de bescherming van privacy van personen op afbeeldingen die wij gebruiken. Opnames en publicaties van journalisten vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.

Wettelijke verplichtingen
Om aan de (internationale) wet- en regelgeving te voldoen, moeten we gegevens verzamelen. Zo kan het verplicht zijn om gegevens aan een overheidsinstelling of toezichthouder te verstrekken.

 

Hoe gaan we om met persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens zorgvuldig en bewaren ze niet langer dan nodig is. De gegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die hier vanwege hun functie toegang toe hebben. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.

We gebruiken persoonsgegevens alleen voor de afgesproken doeleinden. Het kan zijn dat er een dusdanig nauwe verwantschap tussen de doeleinden bestaat dat wij persoonsgegevens mogen hergebruiken. Willen we er meer mee doen, dan zullen we u eerst om toestemming vragen.

 

Hoe gaan we om met het delen van persoonsgegevens met derde partijen?

Soms schakelen we derden in om persoonsgegevens te verwerken. Denk daarbij aan drukkerijen, maar ook aan partijen die ons ondersteunen bij onze bedrijfsvoering of dienstverlening. Dit zijn bijvoorbeeld makelaars, aannemers, onze aandeelhouders, rentmeesters, financiële instellingen en leveranciers van woonproducten. We werken alleen samen met derden die aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen en geheimhouding garanderen. 

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren, hangt af van de relatie die u met ons heeft. Heeft u zich aangemeld voor de nieuwsbrief? Dan bewaren we uw gegevens totdat u zichzelf uitschrijft. Dat kan via de link ‘Afmelden’ in de nieuwsbrief. 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.eurekahuis.nl op deze pagina.

Appartementencomplex 'Buteo' met commerciële plint

In de woonwijk Warande in Lelystad
Geïnteresseerden kunnen zich direct online

INSCHRIJVEN